ชื่อ - นามสกุล :นายนิพนธ์ มณีรตน์
ตำแหน่ง :ผอ.ร.ร.บ้านควนเจดีย์
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :0887602172
Email :niphon@kjd.ac.th